Prohlášení o zpracování osobních údajů

Úvod
 • Soukromí mých klientů či návštěvníků webových stránek je pro mě velmi důležité, a proto je chci chránit.
 • Tady najdete pravidla vysvětlují, co s Vašimi osobními údaji dělám.

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje

 • Ondřej Raffel, sídlem V Oudolí 1777, 397 01 Písek, IČO 13952498
 • Vaše osobní údaje budu zpracovávat z pozice výhradního správce a zpracovatele dle níže uvedených podmínek. 

Jaké osobní údaje zpracovávám

 • Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • Jedná se o údaje, které mi sami sdělíte, například: e-mail, jméno a příjmení, případně přezdívku ze sociální sítě, kontaktní adresa, telefonní číslo, platební (fakturační) údaje, IP adresa a soubory cookies (při návštěvě webu), ale i fotografie či audiovizuální záznamy (v případě plnění zakázky, které se účastníte).

Proč Vaše údaje zpracovávám?

 • Hlavním důvodem zpracování je možnost poskytovat služby.
 • Dále proto, abych dokázal dále zlepšovat kvalitu svých služeb či nabízet nové služby .
 • Údaje zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře zpracovávám proto, abych na zasílané dotazy dokázal správně a včas odpovídat.
 • Fotografie a audiovizuální záznamy uchovávám proto, abych Vám je mohl zaslat, pokud byste o ně sami přišli, a také pro další propagaci mých služeb, včetně zveřejňování pořízených fotografií a audiovizuálních záznamů na mé webové stránce či sociálních sítích.
 • Vaše platební a další osobní údaje uchovávám především ze svých daňových a zákonných povinností a pro vedení účetní evidence.
 • Všechny zmíněné údaje uchovávám zároveň kvůli ochraně svých práv, např. pro případ soudního sporu týkajícího se některé z mých služeb.

Jak dlouho údaje uchovávám

 • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a mnou a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
 • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Kdo bude mít přístup k Vaším údajům?
 • K údajům mám přístup jen já, žádné třetí straně je cíleně nesděluji.
 • V určitých případech mohou k Vaším údajům získat přístup třetí strany podílející se na dodání zboží, služeb či realizaci plateb na základě smlouvy; zajišťující služby provozování webové prezentace a další služby v souvislosti s provozováním webové prezentace; zajišťující marketingové služby.
Jak jsou Vaše údaje zabezpečeny
 • Veškeré osobní údaje, které mi poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a moderními technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením mých bezpečnostních opatření.

Jaká jsou Vaše práva?

 •  Ve vztahu k Vaším osobním údajům máte právo:
  • svůj souhlas kdykoli odvolat,
  • osobní údaje opravit či doplnit,
  • požadovat omezení zpracování,
  • vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech,
  • požadovat přenesení údajů,
  • na přístup k osobním údajům,
  • být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,
  • na vymazání osobních údajů (právo být zapomenut) v určitých případech.
 • další práva jsou stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů.
Další ustanovení
 • Vaše osobní údaje můžu zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:
  • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a mnou, přičemž smlouvu představuje i poptávka a následná realizace určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat),
  • splnění právních povinností, které pro mne vyplývají z obecně závazných právních předpisů,
  • zpracování, jež je nezbytné pro účely mých oprávněných zájmů (např. marketing a propagace).